Artykmaç optimizasiýa Google jezalarynyň sebäbi bolup bilermi? - Semalt jogap berýär

Semalt hünärmeni Nik Çaýkowskiý, aşa optimizasiýany gözleg motory optimizasiýasy wagtynda "ak şlýapa" SEO taktikasynyň aşa köp ulanylmagy hökmünde düşündirip boljakdygyny aýtdy. Artykmaç optimizasiýa, beýleki gözleg motorlaryna garanyňda has ösen algoritmleri bolanlygy sebäpli, Google bilen baglanyşdyrylýar. Yahoo ýa-da MSN ýaly beýleki gözleg motorlarynyň optimizasiýa üçin jeza berýändigi ýa-da ýokdugy belli däl. Sahypanyň oňatlaşdyrylan hasaplanmagy üçin aşakdaky standart komponentler bolmaly: açar söz baý sözbaşy, alt bellikleri, düşündiriş bellikleri, meta açar söz we düşündiriş bellikleri, at bellikleri we beýleki sahypalara birnäçe baglanyşyk. Sahypada URL-de ýa-da faýl adynda açar söz bolmaly. Şeýle-de bolsa, bu taktikalary ulanmagyň çäklendirmeleri bar, meselem, ýokarda sanalan komponentleriň haýsydyr birinde gaýtalanýan açar sözler bolmaly däl, göze görünmeýän tekst ýok, sebäbi berlen tekstleriň hemmesi göze görünmeli.

Sahypa optimizasiýasy wagtynda nämelerden gaça durmaly?

Google ýaly gözleg motory spamyň ähli derejelerini tapyp biler. Artykmaç optimizasiýanyň haýsy derejä çenli uzalýandygy belli bolmasa-da, aşakdaky faktorlar optimizasiýa jezalarynyň sebäbi barada mümkin çaklamalary görkezýär:

Üýtgedilen tekstiň aşa köp ulanylmagy. Üýtgedilen tekst, optimizasiýa döwründe goýy, H1 belligini we sözleriň aşagyny çyzmagy aňladýar. Gözleg motory optimizasiýa hünärmenleri (SEO) maksatly açar sözüň netijesini ýokarlandyrmak üçin üýtgedilen teksti ulanýarlar. Şeýle-de bolsa, görkezilen açar söz şu usullar bilen üýtgedilen bolsa; .agny, goýy, aşagy çyzylan we H1, bu bolsa öz gezeginde optimizasiýa hökmünde görülip bilinjek açar sözleri gaýtalamagyň netijesine sebäp bolup biler.

Örän ýokary dykyzlykly açar söz teksti. Google umumy tekst bilen deňeşdirilende açar söz dykyzlygyna baha berýär. Şol sebäpden, sahypada umumy tekstden has ýokary gaýtalanýan açar sözler bar bolsa, ortaça talaplara laýyk gelmeýändigi sebäpli bellik edilip bilner. Sahypa sahypa bilen gowy birleşdirilip bilner we web örümçileri üçin gapy üçin ýalňyş düşündirilip bilinýänligi sebäpli bellik edilip bilner. Şeýle gapy, sahypaňyzyň Google-dan doly gadagan edilmegine sebäp bolup biler.

Sahypadan daşary elementler gaty köp. Bu teoriýa üýtgedilen tekst çaklamasyna meňzeýär, ýöne bu ýagdaýda sahypadan daşary elementler gelýän baglanyşyklara degişlidir. Giriş baglanyşyklarynyň gaty köp bolmagy açar sözleriň gaýtalanmagyna sebäp bolup biler we bu sahypaňyzyň Google tarapyndan bellik edilmegine sebäp bolup biler.

Optimizasiýa barmy?

Optimizasiýa sebäpli Google, MSN, Yahoo ýaly gözleg motorlary tarapyndan gadagan edilip ýa-da jezalandyrylyp bilnermi? No.ok. Web sahypasynyň oňatlaşdyrylmagy üçin mazmunyňyzy gözleg motorlaryna we gelýänlere iň oňat ýagdaýda görkezmeli. Açar sözleriň we beýleki SEO hileleriniň gaýtalanmagy we aşa ulanylmagy, aslynda sahypanyň dogry optimallaşdyrylmandygyny aňladýar. Sahypa gowy optimallaşdyrylan bolsa, ony optimizirläp bolmaz. Sahypany optimizirlände açar söz dykyzlygy, ulanylýan dil, baglanyşdyrýan sahypalaryňyzyň görnüşi we sahypaňyza kim bilen baglanyşyk ýaly faktorlary göz öňünde tutmak möhümdir.

mass gmail