Semalt hünärmeninden SEO görnüşleri

Her gezek gözleg soragyny ýerine ýetirip, Google ýa-da Bing ýaly gözleg motorlarynda "Enter" düwmesine bassa, gözleg netijeleriniň sahypasy mümkin boljak oýunlaryň sanawy bilen peýda bolýar. Şol sanawdaky web sahypalarynyň we web sahypalarynyň hemmesinde gözlenýän açar sözüň haýsydyr bir görnüşi bar. Şeýle-de bolsa, iň möhüm baglanyşyklaryň ilki şol sahypada görkezilmegi adamlaryň ýalňyşlygydyr. Tejribeli ulanyjylar munuň beýle däldigini bilerler. Muňa derek, käbir web sahypalarynyň beýlekilerden has gowy tertipleşdirýän web marketing ulgamy bar. Netijede, bu reýtingler SERP-de beýlekileriň öňünde has gowy görkezilýär. Köplenç Gözleg motory optimizasiýasy ýa-da SEO diýlip atlandyrylýan bazar usulydyr.

SEO usuly, gelýänleriň gözleg gutusyna ýazýan talaplaryny göz öňünde tutup, reýtinglerden peýdalanýar. Gözleg ulgamlary soragy işledenlerinde, gözleg motorynyň netijeleriniň sahypalarynyň ýokarsynda has ýokary ygtyýarly domen peýda bolýar. Näçe ýokary bolsa, soragy berýän adamyň şol sahypa girmek mümkinçiligi şonça-da köp bolar. Netijede, traffik köpeldi we web sahypasy üçin peýdaly bolup biljek has ýokary öwrüliş nyrhlary.

Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Nik Çaýkowskiý, SEO-nyň saýtlary tertipleşdirmegiň zerurdygyny görmeginiň sebäbiniň, gelýänleriň beren ähli soraglaryna jogap bermegiň zerurdygyny düşündirýär. Muny iki ädimde ýerine ýetirmek mümkin. Birinjisi, web sahypalarynyň bellige alnan ähli maglumatlaryny bilmekdir. Talap edilýän soraga gabat gelýän ähli maglumatlary süzmegi we saýlamagy aňsatlaşdyrýar. Ikinji ädim, meşhurlyga ýa-da alýan traffigine baglylykda web sahypasyny tertipleşdirmek. Şonuň üçin bu sahypalary tertipleşdirmek we SEO-a täsir etmek üçin ulanylýan iki möhüm ölçegi ýüze çykarýar: talap bilen baglanyşykly maglumatlar we sahypanyň meşhurlygy.

Gözleg motory optimizasiýasynyň görnüşleri

Ak şlýapa optimizasiýasy: Bu usul gözleg motorlary tarapyndan goýlan ähli teswirnamalara we mowzukdaky maglumatlara eýerýär. Girip görýänleriň soraýan maglumatlary, öz gezeginde sahypanyň ýa-da sahypanyň meşhurlygyny ýokarlandyrýar. Bu köp wagt talap edip biler, ýöne beýleki SEO-dan has ýokary dereje almak mümkinçiligini artdyrýar. Onuň ileri tutýan ugry, gözleg motorlary tarapyndan gözleg üçin aňsat däl mazmuny üpjün etmekdir.

Gara şlýapa optimizasiýasy: Ak şlýapa optimizasiýasynyň ähli aýratynlyklaryna garşy gelýär. Gara ýürek optimizasiýasy gözleg motorlary tarapyndan kesgitlenen düzgünleri berjaý etmeýär. Bu ýerde ulanylýan taktikalaryň käbiri doldurmak, spamlamak we mallary baglanyşdyrmak ýaly zatlary öz içine alýar. Gözleg reýtingini gowulandyrýar, ýöne diňe çäkli wagt üçin. Ony ulanýan adamlar burçlary kesmek isleýänler, emma gözleg motorlary ahyrsoňy olary jezalandyrýar.

Çal şlýapa optimizasiýasy: Ak we ak şlýapa optimizasiýalarynyň birneme öz içine alýar.

SEO-ny alyp barmagyň dogry ýa-da ýalňyş usuly ýok. Muňa garamazdan, birine maýa goýmazdan ozal, onuň bilen baglanyşykly töwekgelçiliklere baha bermeli. Otherwiseogsam, gözleg motorlaryndan ýa-da iň ýokarky sahypalarda görünmeginiň öňüni alýan iň erbet ýagdaýda uly jezalar bilen gutarar.

mass gmail