Semalt hünärmeni Sosial mediýadaky töwekgelçilikleri we mümkin çözgütleri kesgitleýär

Soňky döwürde sosial mediany nyşana alýan kezzaplaryň köpelmegi bilen baglanyşykly aladalar bar. Bu sosial platformalar “Facebook”, “LinkedIn”, “Twitter” we “Instagram” bilen çäklenmeýär. Görnüşinden, sosial media marketing markalary üçin iň oňat platformalardan biridir. Şeýlelik bilen, marka menejerleri gyzyklanýan taraplaryň köpüsine girmekden daşlaşyp bilmeýärler.

Semalt” -yň öňdebaryjy hünärmeni Jeýson Adler diňe bir töwekgelçilikleri kesgitlemek bilen çäklenmän, olary düzetmegiň hem dürli usullaryna göz aýlaýar .

Töwekgelçilikler

Birinjiden, iň köp ýaýran töwekgelçilik adam ýalňyşlygydyr. Bu twit ýa-da fişing netijesinde bolup biler. Howa ýollary kompaniýasynda işleýän käbir amerikan işgäri, tötänleýin X derejeli suraty ýerleşdirýär. Başga bir töwekgelçilik, sosial mediýa gyzyklanmaýan adam. Adamyň ýalňyşlyklaryna diýen ýaly meňzeýär we hasaby diňe bir zyýanly wirus bilen ýokaşdyrmak bilen çäklenmän, eýsem yzarlaýjylara hem ýaýratmak mümkinçiligi bar. Mundan başga-da, dürli usullar we görnüşler bilen gelýän zyýanly programmalar bar, mysal üçin zyýanly programma üpjünçiligi ýa-da mahabat programmasy. Iň möhüm hüjümler, surat faýlyny üýtgetmäge we dikeltmek üçin töleg talap etmäge mümkinçilik döreden “Locky” programmasydyr. Dördünjisi, zyýanly programmalar ýaly hereket edýän we ulanyjynyň maglumatlaryny almak we beýleki ulanyjylara ýaýratmak üçin ulanylýan balykçylykdyr. Iň soňunda bolsa, şahsy durmuşyň eldegrilmesizligi, hakerleriň hasabyna çalt girmezligi üçin korporasiýalar üçin sosial media hasabyny goramak möhümdir.

Mümkin çözgütler

Ilki bilen kärhanalar bu mesele bilen baglanyşykly syýasata eýe bolmalydyrlar. Iň oňat syýasat, işgärleriň korporasiýanyň sosial mediýasynyň howpsuzlygyny üpjün etmekde öňdäki hatarda durmaga höweslendirýän bolmaly. Gysgaça aýtsak, iň oňat syýasatda güýçli parol tapmagyň usuly bolmaly. Mundan başga-da, zyýanly beýleki programma üpjünçiliginiň arasynda balyk tutmakdan, adam ýalňyşlaryndan we zyýanly programma üpjünçiliginden gaça durmaly bir mehanizm bolmaly. Ikinjiden, işgärleri durmuşa geçirilýän syýasata öwretmek möhümdir. Işgärlere näme etmelidigine we näme etmeli däldigine düşünmäge mümkinçilik bermek. Muňa gowy mysal getirýän Wiley guramasy gowy mysal bolup biler.

Mundan başga-da, işgärleriň sosial mediýada haçan bolmalydygyny çäklendirmek möhümdir. Bu ýerde esasy zat, platformany diňe dogry adamlaryň dolandyrmagyny üpjün etmek. Şeýle hem, HootSuite ýaly gurallary ulanmak bilen adam ýalňyşlyklaryny üstünlikli azaldyp bolar. Ahyrynda, işçileri belli bir jogapkärçilik bilen çäklendirmäge kömek edýär. Mundan başga-da, jogapkär işgärler bolmaly. Diňe töwekgelçilikleri azaltmak bilen çäklenmän, her kimiň lider hökmünde çykyş etmeginden hem peýdalydyr. Şeýle hem, ygtybarly tehnologiýa, şeýlelik bilen hakeriň öňüni alýar. “LastPass” ýaly parol gurallaryny ulanyp parollary goramagy gazanmagyň bir usuly.

Anotherene bir ýol, kanallara gözegçilik etmekdir, HootSuite ähli kanallardan maglumatlary bir çeşmä öwürmekde peýdalydyr. Mundan başga-da, “Bandwatch” programma hökmünde birnäçe çeşme üçin peýdaly bolup biler. Ahyrynda, kärhanalar hasabyň arassalygyna göz ýetirmek üçin yzygiderli barlag geçirmeli. Barlamaly üç möhüm zat, howpsuzlyk howplary, elýeterlilik we hasap sazlamalary bilen çäklenmeýär.

mass gmail